AME 2020 视频音频编码软件中文英文破解版 Media Encoder 2020

470
0

AME 2020 视频音频编码软件中文英文破解版 Media Encoder 2020 软件-第1张

关于 Media Encoder

Adobe Media Encoder 是一个视频和音频编码应用程序,可让针对不同应用程序和观众,以各种分发格式对音频和视频文件进行编码。Adobe Media Encoder 结合了以上格式所提供的众多设置,还包括专门设计的预设设置,以便导出与特定交付媒体兼容的文件。
借助 Adobe Media Encoder ,您可以按适合多种设备的格式导出视频,范围从 DVD 播放器、网站、手机到便携式媒体播放器和标清及高清电视。

发表评论 (0)

后再参与讨论